General Terms and Conditions

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op alle aanbiedingen, opdrachten en werkzaamheden van Crawford & Company (Nederland) B.V. de leveringsvoorwaarden voor opdrachten aan experts en taxateurs van toepassing welke onder meer gedeponeerd zijn ter griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 2 juni 2009 onder nummer 33/2009.

Volledigheidshalve treft u bijgevoegd een kopie van de betreffende leveringsvoorwaarden aan.